Centre de logopèdia i assessorament psicològic i psicopedagògic

Clapp

Clapp és un centre multidisciplinari especialitzat en logopèdia, assessorament psicològic, psicopedagògic i neuropsicològic.

El nostre equip està format per professionals especialitzats en diferents camps amb més de 10 anys d’experiència. Això ens permet realitzar una avaluació, orientació diagnòstico-terapèutica i tractament segons les necessitats de cada cas, oferint una atenció individualitzada.

Intervenim oferint un tractament global centrat tant en el propi individu com en el seu entorn treballant conjuntament amb la família i l’escola.

Altres serveis

-Psiquiatria
-Psicologia d’adults
-Psicomotricitat
-Rehabilitació cognitiva
-Homeopatia

SERVEIS

NEUROPSICOLOGIA

Un estudi neuropsicològic consisteix en l’administració de proves baremades on es contemplen totes les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, funcions visoperceptives i visoespaials…). Això ens permetrà fer un diagnòstic diferencial i una posterior orientació terapèutica (reeducació psicopedagògica, logopèdica, psicològica…)
Dites funcions cognitives són les que ens permeten assolir el coneixement que ens correspon tant per edat com per curs escolar i són necessàries per a un correcte aprenentatge i desenvolupament. Per tant quan existeix un fracàs escolar o hi han dificultats en el rendiment acadèmic és recomanable valorar si existeix o no alguna dificultat en el rendiment d’aquestes funcions i per tant, un trastorn específic d’aprenentatge que pugui explicar el baix rendiment acadèmic en una o diverses àrees.
Senyals que poden ser indicadores d’un problema específic:

-Dificultats per concentrar-se (TDAH)
-Dificultats en la lectura (Dislèxia)
-Dificultats en l'escriptura (Disgrafia i disortografia)
-Dificultats en el càlcul (Discalcúlia)
-Dificultats en el llenguatge (TEDL)
-Dificultats d’aprenentatge no verbal (TANV) 

PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

Des d’aquest departament es realitza la valoració, diagnòstic i tractament de dificultats o trastorns emocionals i de conducta dels nens i joves.
Intervenim treballant tant amb el propi nen o jove, com amb l’entorn que l’envolta, principalment la família i l’escola, per tal de poder fer una intervenció complerta, dotant al nen d’estratègies i habilitats per millorar o resoldre el seu problema o dificultat, i orientant a pares i mestres sobre com actuar per ajudar-lo.

Tractem diversos problemes, com per exemple:

 • Trastorns d’ansietat ( ansietat generalitzada, crisi d’ansietat, ansietat per separació, pors, trastorn obsessiu-compulsiu…)
 • Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, tristesa, ira…)
 • Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia…)
 • Trastorns de l’eliminació (enuresi/encopresi)
 • Trastorns del comportament (desobediència, negativisme, rebequeries, baixa tolerància a la frustració…)
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Trastorns de la son
 • Assetjament escolar
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme, Asperger…)
 • Inseguretat, baixa autoestima, habilitats socials
PSICOPEDAGOGIA

Les reeducacions psicopedagògiques ofereixen una atenció i intervenció específica a les dificultats dels  aprenentatges escolars. Es treballa per potenciar al màxim i afavorir el seu rendiment escolar.
Inclou:

 • Assessorament psicopedagògic
 • Recuperació dels aprenentatges escolars.
 • Hàbits i tècniques d’estudi
 • Preparació d’exàmens
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Treball de les eines socioemocionals, l'autoconcepte i l'autoestima
LOGOPÈDIA (NENS I ADULTS)

El departament de logopèdia va adreçat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies de la Parla i el Llenguatge (verbal i escrit), ja sigui de caire funcional o bé derivats d’ un trastorn específic o neurològic; reeducant i proporcionant les estratègies pertinents en cada cas, tant de la població infantil com adulta.

 • Trastorns de la parla a nivell  articulatori.
 • Disfuncions orofacials i deglucions disfuncionals.
 • Retards de la parla.
 • Fluïdesa verbal ( quequeig…).
 • Retard del llenguatge ( dificultats en l’organització i ús del llenguatge).
 • Trastorns Específics del Llenguatge verbal ( TEL).
 • Trastorns del llenguatge escrit: lectoescriptura i trastorns de l’aprenentatge ( DISLÈXIA, TDA, TDAH…)
 • Dificultats d’atenció, memòria, concentració i raonament verbal.
 • Trastorns de la comunicació associats a una lesió neurològica.
 • Alteracions de la veu orgàniques i funcionals (nòduls, pòlips, quistes, edemes...)

EQUIP

VANESSA RODRÍGUEZ BARBANY

VANESSA RODRÍGUEZ BARBANY

PSICÒLOGA-NEUROPSICÒLOGA INFANTIL

LAURA CUADRADO MUNIESA

LAURA CUADRADO MUNIESA

PSICÒLOGA INFANTIL I JUVENIL

NÚRIA RUBIO SERRANO

NÚRIA RUBIO SERRANO

LOGOPEDA I ESPECIALISTA EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE

MÓNICA FILLOLA LARDIN

MÓNICA FILLOLA LARDIN

LOGOPEDA I LOGOFONIATRA

FRANCESCA BUHIGAS

FRANCESCA BUHIGAS

PEDAGOGA I PSICOPEDAGOGA